Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Η νευροψυχολογία είναι ένας εφαρμοσμένος κλάδος της ψυχολογίας, ο οποίος έχει ως στόχο την κατανόηση του τρόπου δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου, καθώς και του τρόπου που αυτά συνδέονται με τους μηχανισμούς της σκέψης και με τη συμπεριφορά. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τη μνήμη, το λόγο, τις εκτελεστικές λειτουργίες, την προσοχή και τις οπτικο-χωρικές ικανότητες.

Η νευροψυχολογική αξιολόγηση συμβάλλει, λοιπόν, στη διάγνωση των γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών ελλειμμάτων με την εφαρμογή εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων (λ.χ. WISC-V, WAIS-IV, κ.ά.).

Νευροψυχολογική Αποκατάσταση

Στόχος της νευροψυχολογικής αποκατάστασης είναι η ενίσχυση του ατόμου, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί γνωστικά ελλείμματα, κατανοώντας τα καλύτερα, καθώς και να μάθει νέες στρατηγικές αντιμετώπισης και διαχείρισης αυτών, χρήσιμες στην καθημερινότητά του (π.χ. μνημονικές στρατηγικές).

Παράλληλα, στόχος της νευροψυχολογικής αποκατάστασης είναι και η υποστήριξη των φροντιστών, μέσα από την ψυχοεκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, οι φροντιστές είναι ικανοί να σχεδιάσουν τη φροντίδα του ατόμου.